Chiến Chiến

Head of Innovation

Với sứ mệnh của tổ chức bằng cách cung cấp cho nhân viên quyền năng đề xuất và hỗ trợ phát triển các thay đổi cần thiết ở cấp người dùng để đạt được hiệu quả.

Ethan Thomas

Customer Relations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Donald Simpson

Head of Operations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Jeff Green

Managing Director

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Pepper Cheak

Head of Innovation

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Ron Kingsley

Customer Relations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Ellen Hook

Head of Operations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Peter Dean

Managing Director

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.